Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Naši dôchodcovia na návšteve Bratislavy a NR SR v sprievode starostu obce Vytlačiť
 

Dňa 16.5.2018 sa naši dôchodcovia v sprievode starostu obce Dušana Lauka vybrali do Bratislavy, kde navštívili  NR SR a mali tak možnosť sledovať prebiehajúce zasadnutie. NR SR ich sprevádzal MUDr. Štefan Zelník PhD.  Neskôr ich čakala prehliadka starého mesta a všetkých krás, ktoré Bratislava ponúka.

P5160612.JPG

P5160593.JPG

P5160605.JPG

 

 


 
 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICAVytlačiť
 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 369/1990 Zb.") vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Štiavnica, ktoré sa uskutočnia dňa 21.júna 2018  o 18 hod. v budove Obecného úradu obce Liptovská Štiavnica na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

     Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

     Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.  Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica uznesením č. 21/2018 zo dňa 19.4.2018 určilo hlavnému kontrolórovi obce Liptovská Štiavnica pracovný čas, ktorého dĺžka je 6 hodín týždenne (úväzok 0,16).

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Liptovská Štiavnica. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis.

     Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti o súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca a podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.


 
 

Vyberanie miestnych daní a poplatkovVytlačiť
 

 

Obecný úrad Liptovská Štiavnica oznamuje občanom, že od 17.4.2018 do 31.5.2018 vyberá daň z nehnuteľností rok 2018, daň za psa rok 2018 a poplatok za TKO 2018

 


 
 

Pozvánka - Farský deň rodiny - 5. ročník Vytlačiť
 

Farský deň rodiny


 
 

Odstávka el. energieVytlačiť
 

 

odstávka el. energie

Stredoslovenské energetické závody oznamujú občanom, že dňa 13. júna 2018 (streda)  v čase od 8:00 do 15:30

 bude prerušená distribúcia elektriny v  obci Liptovská Štiavnica na celej ulici Družstevná, Hlavná, Na ohrady, Zvoničné námestie, Stará, Hore bránou, Kutiny, Pod dubami, Do parohu, Na Novoť, Nová, Drevenice, Okružná a Nad ihriskom z dôvodu plánovaných prác.

 

a dňa 14. júna 2018 (štvrtok)  v čase od 8:00 do 15:30

 bude prerušená distribúcia elektriny v  obci Liptovská Štiavnica na celej ulici Družstevná, Na kúte, Kľučiny, Hlavná, Na ohrady, Zvoničné námestie, Stará, Hore bránou, Kutiny, Pod dubami, Do parohu, Na Novoť, Nová, Drevenice, Okružná a Nad ihriskom z dôvodu plánovaných prác.

 

 

14.6.2018 :Ul. Na kúte, Družstevná,Kľučiny, Hlavná, Na ohrady, Zvoničné nám., Stará, Hore bránou, Kutiny, Pod dubami, Do parohu, Na Novoť, Drevenice, Nová, Okružná, Nad Ihriskom SKMBT_C554e18051614160.pdf SKMBT_C554e18051614160.pdf (3.6 MB)
13.6.2018: Ul. Družstevná, Hlavná, Na ohrady, Zvoničné nám., Stará, Hore bránou, Kutiny, Pod dubami, Do parohu, Na Novoť, Drevenice, Nová, Okružná, Nad Ihriskom SKMBT_C554e18051510530.pdf SKMBT_C554e18051510530.pdf (3.2 MB)

 
 

Obec Liptovská Štiavnica realizuje projekt s názvom: Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica, Kód projektu v ITMS2014+: 302021I062 Vytlačiť
 

d_12707_3572.jpgirop-300x253.png

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Obec Liptovská Štiavnica realizuje projekt s názvom:   Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica

Kód projektu v ITMS2014+:                                             302021I062

 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu v rámci Integrovaného operačného programu.

 

Prioritná os: 

2. Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 

2.2.  Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a  výcvikovej infraštruktúry 

 

Špecifický cieľ: 

2.2.1 . Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

 

 

Celkové oprávnené výdavky ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:       268 000,00 EUR

NFP ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:                                                    254 600,00 EUR

Vlastné zdroje financovania ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:          13 400,00 EUR

Opis projektu/ciele/výsledky projektu:

Základným cieľom realizácie projektu je zvýšenie kapacity novovzniknutej MŠ v celkovom počte 40 detí, čím sa dosiahne nárast hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Cieľom projektu je zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám prostredníctvom investovania do vzdelania, školení a odbornej prípravy určenej deťom v predškolskom veku v obci Liptovská Štiavnica, čo priamo korešponduje s globálnym cieľom IROP, ktorý je definovaný „prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Cieľ projektu dosiahneme prístavbou plne bezbariérovej novej Materskej školy k existujúcej základnej škole v obci. V súčasnej dobe obec nedisponuje vlastnou Materskou školu, nedokáže uspokojiť požiadavky rodičov detí miestneho obyvateľstva súvisiace s poskytnutím kvalitného predprimárneho vzdelávania uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania.

Špecifické ciele, ktoré sa realizáciou projektu naplnia sú:

• Zvýšenie rozvoja vzdelávania začínajúceho už na predprimárnom stupni

• Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy

• Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania

• Sprístupnenie služieb infraštruktúry MŠ v obci, čím dochádza k zlepšeniu kvality života obyvateľov

obce

• Integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uplatňovaním prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Na základe demografického vývoja, obec Liptovská Štiavnica potrebuje vytvoriť minimálne 40 miest v rámci materskej školy, čo je naplnenie kapacít dvoch plnohodnotných tried materskej školy, ktoré budú slúžiť na predprimárne vzdelávanie pre deti občanov obce.

Prístavba MŠ v obci bude zrealizovaná k existujúcej Základnej škole v obci Liptovská Štiavnica, ktorá je situovaná v centrálnej časti obce na parcelnom čísle 722/1, prístavba MŠ na parcelnom čísle 722/3.

Keďže realizáciou projektu budú zabezpečené aktivity ako sú:

  1. výstavba nového objektu MŠ,
  2. stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detského ihriska,
  3. obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ, z
  4. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

dôjde k naplneniu všetkých relevantných ukazovateľov prislúchajúcich k týmto aktivitám.

Po realizácii projektových aktivít dôjde k naplneniu plánovaných výsledkov:

• rozšírenie kapacity MŠ a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 -5 rokov veku

• zvýšený počet MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania v materských školách

• zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov

• zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku 3 – 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem

Celkový cieľ predkladaného projektového zámeru vychádza z ustanovení a cieľov definovaných v rámci IROP, aktivity projektového zámeru priamo súvisia s globálnym cieľom IROP. Špecifickým cieľom zodpovedajúcej prioritnej osi, v rámci ktorej sa projekt predkladá je Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ, investičnou prioritou je Investovanie do vzdelania a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predkladaný projektový zámer korešponduje s globálnym i špecifickými cieľmi IROP. Všetky aktivity v rámci projektu sú stanovené tak, aby bol naplnený globálny cieľ i špecifické ciele IROP.


 
 

Oznam o schválení trhového miestaVytlačiť
 

 

Obec Liptovská Štiavnica oznamuje všetkým predajcom, že od 14.10.2013 má schválené VZN č. 2/2013 Trhový poriadok. Od uvedeného dátumu je možné predávať v obci už aj potraviny podľa trhového poriadku obce.

Na trhových miestach môže oprávnená fyzická osoba a právnická osoba predávať výrobky a poskytovať služby len na základe písomného povolenia obce (pozri sadzobník poplatkov). Obec vydá písomné povolenie na predaj najneskôr jeden deň pred plánovaným predajom na základe žiadosti, ktorú nájdete v tlačivách. Fyzické osoby, ktoré nie sú povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb musia doložiť vypísané čestné vyhlásenie

Obec vopred nahlási predaj potravín na trhových miestach príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. ( § 26 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách ) - t.z. že predávajúci sa musí vopred ohlásiť na obecnom úrade (písomne resp. telefonicky)


 
 
webygroup

dnes je: 25.5.2018

meniny má: Urban

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
obec Liptovská Štiavnica

Webmaster: Dušan Dírer

Tretiu ligu STRED Vám prináša národná lotériová spoločnosť, a.s.

Daj nám "lajk" a buď s nami v spojení aj na facebook-u

ÚvodÚvodná stránka