Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Anketári v našej obci za účelom prieskumu za účelom výskumuVytlačiť
 

SKMBT_C554e19011114231_0001.jpg


 
 

XIII. ročník pretekov gazdovských koní Vytlačiť
 

Organizačný výbor  XIII. ročníka pretekov gazdovských koní Liptovská Štiavnica v spolupráci s miestnym PD Ludrová oznamuje širokej verejnosti, že preteky gazdovský koní sa budú konať dňa

9.2.2019 v lokalite za Lúčnym hríbom.

Tešiť sa môžete aj na bohatú tombolu, guláš, kopec stánkov s občersvením, hračkami a so suvenírmi.

Tešíme sa na Vás :)

Upozorňujeme gazdov, aby si so sebou priniesli sane!!

Prevádzkovatelia stánkov, ktorí sa zúčastnia spomínanej akcie, nech si so sebou prinesú elektrocentrálu!!

Organizačný výbor rozhodol aj o výške nájmu za stánok a to:

- predaj potravy a alkoholu 40,- € za stánok

- ostatné 30,- € za stánok

 

V prípade nepriaznivého počasia (nedostatok snehu) bude akcia zrušená. Viac informácií na t.č. 0903 520 644.


 
 

Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, dani za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie prístrojeVytlačiť
 

 

Daňové priznanie na daň z nehnuteľností, psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Upozorňujeme občanov a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť, napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním (dom, byt, garáž, altánok, iné stavby a pozemky) a zápis nehnuteľnosti do katastra prebehol do 31. decembra 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmenu v roku 2018 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, atď.) sú povinní podať daňové priznanie, prípadne zmenu daňového priznania do 31. 01. 2019.

 Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je 31. január 2019! Urobiť tak môžete osobne na obecnom úrade, alebo poštou.

Tlačivo na daň z nehnuteľnosti nájdete v prílohe, kde si ho môžete stiahnuť a vyplniť, resp. si ho môžete vypýtať na obecnom úrade.

 


 
 

Odstávka el. energieVytlačiť
 

 

odstávka el. energie

 

Stredoslovenské energetické závody oznamujú občanom, že dňa

 

 17. januára 2019 (štvrtok)  v čase od 8:30 do 14:30

 

 bude prerušená distribúcia elektriny v  obci Liptovská Štiavnica na ulici  Drevenice a Poza Drevenice z dôvodu plánovaných prác.

 

 


 
 

Obec Liptovská Štiavnica realizuje projekt s názvom: Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica, Kód projektu v ITMS2014+: 302021I062 Vytlačiť
 

d_12707_3572.jpgirop-300x253.png

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Obec Liptovská Štiavnica realizuje projekt s názvom:   Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica

Kód projektu v ITMS2014+:                                             302021I062

 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu v rámci Integrovaného operačného programu.

 

Prioritná os: 

2. Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 

2.2.  Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a  výcvikovej infraštruktúry 

 

Špecifický cieľ: 

2.2.1 . Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

 

 

Celkové oprávnené výdavky ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:       268 000,00 EUR

NFP ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:                                                    254 600,00 EUR

Vlastné zdroje financovania ku dňu podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP:          13 400,00 EUR

Opis projektu/ciele/výsledky projektu:

Základným cieľom realizácie projektu je zvýšenie kapacity novovzniknutej MŠ v celkovom počte 40 detí, čím sa dosiahne nárast hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Cieľom projektu je zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám prostredníctvom investovania do vzdelania, školení a odbornej prípravy určenej deťom v predškolskom veku v obci Liptovská Štiavnica, čo priamo korešponduje s globálnym cieľom IROP, ktorý je definovaný „prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Cieľ projektu dosiahneme prístavbou plne bezbariérovej novej Materskej školy k existujúcej základnej škole v obci. V súčasnej dobe obec nedisponuje vlastnou Materskou školu, nedokáže uspokojiť požiadavky rodičov detí miestneho obyvateľstva súvisiace s poskytnutím kvalitného predprimárneho vzdelávania uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania.

Špecifické ciele, ktoré sa realizáciou projektu naplnia sú:

• Zvýšenie rozvoja vzdelávania začínajúceho už na predprimárnom stupni

• Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy

• Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania

• Sprístupnenie služieb infraštruktúry MŠ v obci, čím dochádza k zlepšeniu kvality života obyvateľov

obce

• Integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uplatňovaním prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Na základe demografického vývoja, obec Liptovská Štiavnica potrebuje vytvoriť minimálne 40 miest v rámci materskej školy, čo je naplnenie kapacít dvoch plnohodnotných tried materskej školy, ktoré budú slúžiť na predprimárne vzdelávanie pre deti občanov obce.

Prístavba MŠ v obci bude zrealizovaná k existujúcej Základnej škole v obci Liptovská Štiavnica, ktorá je situovaná v centrálnej časti obce na parcelnom čísle 722/1, prístavba MŠ na parcelnom čísle 722/3.

Keďže realizáciou projektu budú zabezpečené aktivity ako sú:

  1. výstavba nového objektu MŠ,
  2. stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detského ihriska,
  3. obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ, z
  4. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

dôjde k naplneniu všetkých relevantných ukazovateľov prislúchajúcich k týmto aktivitám.

Po realizácii projektových aktivít dôjde k naplneniu plánovaných výsledkov:

• rozšírenie kapacity MŠ a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 -5 rokov veku

• zvýšený počet MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania v materských školách

• zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov

• zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku 3 – 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem

Celkový cieľ predkladaného projektového zámeru vychádza z ustanovení a cieľov definovaných v rámci IROP, aktivity projektového zámeru priamo súvisia s globálnym cieľom IROP. Špecifickým cieľom zodpovedajúcej prioritnej osi, v rámci ktorej sa projekt predkladá je Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ, investičnou prioritou je Investovanie do vzdelania a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predkladaný projektový zámer korešponduje s globálnym i špecifickými cieľmi IROP. Všetky aktivity v rámci projektu sú stanovené tak, aby bol naplnený globálny cieľ i špecifické ciele IROP.


 
 
webygroup

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Tretiu ligu STRED Vám prináša národná lotériová spoločnosť, a.s.

Daj nám "lajk" a buď s nami v spojení aj na facebook-u

ÚvodÚvodná stránka