Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránkach obce Liptovská Štiavnica

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola Liptovská Štiavnica Vytlačiť
 

Obec Liptovská Štiavnica v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy:

Základná škola, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica

        A. Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.

        B. Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní I. atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle§14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení. niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.

       C. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znen íneskorších predpisov, najmä:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka.

       D.   Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1) zaradenie do 8 – 9 platovej triedy, plat v rozsahu 974 –1.329,5 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe a riadiaci príplatok, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.

       E.   Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica. Uzávierka prijímania prihlášok je 28.05.2019 o 12:00 hod. Obálku označte heslom: „Výberové konanie – ZŠ Liptovská Štiavnica – neotvárať“.

      Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ Liptovská Štiavnica 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

       F.   Ďalšie informácie: Obec Liptovská Štiavnica, telefón: 044/4352175; mobil: starosta obce - Dušan Lauko – 0903 520 644, email: starosta@liptovskastiavnica.sk


 
 

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Liptovská Štiavnica

územný pláno obce


 

Návrh záverečného účtu obce

Návrh záverečného účtu za rok 2018

Návrh - Plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 2019

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie o mieste a čase konania volieb - voľby do európskeho parlamentu na území SR

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Informácie pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu na území SR 2019

Vyhlásenie volieb

Verejné vyhlášky

VV - oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Oznámenie o strategickom dokumente

Príloha č. 1prehľady

Mapa ku strategickému dokumentu ŽSK

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania "11412-Liptovská Štiavnica/Pri PD - Rozšírenie NNK"

Oznamy na úradnej tabuli

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok 2018

Obec Liptovská Štiavnica zastúpená starostom obce Dušanom Laukom oznamuje v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Liptovská Štiavnica je 20,59 %

 

viac...


 

Obec Liptovská Štiavnica realizuje projekt s názvom: Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica, Kód projektu v ITMS2014+: 302021I062

projekt MŠ Projekt MŠ 2

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Obec Liptovská Štiavnica realizuje projekt s názvom:   Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica

Kód projektu v ITMS2014+:                                             302021I062

 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu v rámci Integrovaného operačného programu.

viac...


 

 

Základné informácie

 

Obec Liptovská Štiavnica sa nachádza 5km juhovýchodne od Ružomberka. Leží v údolí potoka Štiavničanka, v juhozápadnej časti Liptovskej kotliny v nadmorskej výške 560 metrov nad morom na úpätí Nízkych Tatier.

Z juhu ju obkolesujú končiare Ostrô (1 066 m), Kohút (1 015 m), Príslop (1 103 m), Makovica (978 m) a Sliačska Magura (1 122 m), ktoré spolu s inými končiarmi vytvárajú Ludrovskú, Komornícku, Zemiansku a Sliačsku dolinu.

 

 

 

Adresa OcÚ:

Obecný úrad Liptovská Štiavnica
Ul. Hlavná 39/53

034 01  Liptovská Štiavnica
telefón: 044/435 21 75
e-mail: obec@liptovskastiavnica.sk


 

 


 
webygroup

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Vážení spoluobčania, priatelia našej obce!

Predstavujeme Vám našu Knihu obce - Dejiny obce Liptovská Štiavnica II. doplnené vydanie

Knihu je možné zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní:

Pondelok 7:00-15:00 hod.
Streda 7:00-16:00 hod.
Piatok 7:00-14:00 hod.

Predajná cena knihy 10,- €/1 kus

Tretiu ligu STRED Vám prináša národná lotériová spoločnosť, a.s.

Daj nám "lajk" a buď s nami v spojení aj na facebook-u

ÚvodÚvodná stránka