Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka základnej školy - Základná škola Liptovská Štiavnica Vytlačiť
 

Obec Liptovská Štiavnica v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy:

Základná škola, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica

        A. Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.

        B. Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní I. atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle§14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení. niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.

       C. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znen íneskorších predpisov, najmä:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka.

       D.   Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1) zaradenie do 8 – 9 platovej triedy, plat v rozsahu 974 –1.329,5 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe a riadiaci príplatok, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.

       E.   Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica. Uzávierka prijímania prihlášok je 28.05.2019 o 12:00 hod. Obálku označte heslom: „Výberové konanie – ZŠ Liptovská Štiavnica – neotvárať“.

      Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ Liptovská Štiavnica 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

       F.   Ďalšie informácie: Obec Liptovská Štiavnica, telefón: 044/4352175; mobil: starosta obce - Dušan Lauko – 0903 520 644, email: starosta@liptovskastiavnica.sk


 
 

Od 1.7.2019 obec Liptovská Štiavnica vyberá za využitie altánku manipulačný poplatok 5,- €/deň

Altánok bol spoplatnený hlavne z dôvodu zvýšeného množstva smetí, ktoré tam po gulášoch a opekačkách zostávajú.

REZERVÁCIE:

7.9.2019 - DHZ súťaž
28.9.2019

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Vážení spoluobčania, priatelia našej obce!

Predstavujeme Vám našu Knihu obce - Dejiny obce Liptovská Štiavnica II. doplnené vydanie

Knihu je možné zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní:

Pondelok 7:00-15:00 hod.
Streda 7:00-16:00 hod.
Piatok 7:00-14:00 hod.

Predajná cena knihy 10,- €/1 kus

Tretiu ligu STRED Vám prináša národná lotériová spoločnosť, a.s.

Buď s nami v spojení aj na sociálnych sieťach :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka