Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to sú:

Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.).

Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice).

Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.

Obec Liptovská Štiavnica, stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

Potrebné doklady:

ohlásenie drobnej stavby (tlačivo ohlásenie drobnej stavby)

jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností, s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (obec)

ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti 

ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby

jednoduchý technický opis stavby

rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy.


Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov a to:

10 € fyzická osoba

30 € právnická osoba

80 € stavba elektronickej komunikačnej siete 

Pri ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác sa postupuje rovnako ako pri ohlásený drobnejs tavby.


 

Tlačivá na stiahnutie

vyhl_kval_osoby_17.rtf(29.8 kB)vyhl_kval_osoby_17.rtf

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

 

Obec Liptovská Štiavnica ako príslušný cestný orgán pre miestne komunikácie podľa §3 ods. 2. zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vydáva povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

K žiadosti o zvláštne užívanie miestnej komunikácie je potrebné doložiť

- list vlastníctva (obec)

- kópia katastrálnej mapy (obec)

- vytýčenie existujúcich sietí (žiadateľ)

- projektová dokumentácia (žiadateľ)

- vyjadrenie OR PZ SR, oddelenie dorpavnej polície Ružomberok (žiadateľ)

 

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov a to 16,60 € (poplatok upravený uznesením OZ)

 


 

Tlačivá na stiahnutie

Odber podzemných vôd - studňa

Odber podzemných vôd - studňa

 

Obec LIptovská Štiavnica ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 a § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepdisov (vodný zákon) vydáva rozhodnutie na užívanie studní úžitkovej vody.

K žiadosti o odber podzemných vôd - studňu je potrebné doložiť:

- list vlastníctva (obec)

- kópia katastrálnej mapy (obec)

- projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach

- stanovsiko SVP, š.p., Správa povodia Váhu, Ul. Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

- vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov a to: 30 €


 

Tlačivá na stiahnutie

vyhl_kval_osoby_17.rtf(29.8 kB)vyhl_kval_osoby_17.rtf

Od 1.7.2019 obec Liptovská Štiavnica vyberá za využitie altánku manipulačný poplatok 5,-€/deň

Rezervovať altánok je potrebné na t.č. 044/4352175 – Obecný úrad Liptovská Štiavnica

Poplatok je potrebné zaplatiť najneskôr deň pred rezervovaným termínom, aby ste mali doklad o rezervácii v prípade, že Vám altánok niekto obsadí

Prednostné právo využitia altánku má VŽDY osoba, ktorá má altánok REZERVOVANÝ na určitý deň, na ktorý má doklad!

REZERVÁCIE:

28.9.2019
29.9.2019 - Bežecké preteky

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Vážení spoluobčania, priatelia našej obce!

Predstavujeme Vám našu Knihu obce - Dejiny obce Liptovská Štiavnica II. doplnené vydanie

Knihu je možné zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní:

Pondelok 7:00-15:00 hod.
Streda 7:00-16:00 hod.
Piatok 7:00-14:00 hod.

Predajná cena knihy 10,- €/1 kus

Tretiu ligu STRED Vám prináša národná lotériová spoločnosť, a.s.

Buď s nami v spojení aj na sociálnych sieťach :)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka