Obec Liptovská Štiavnica
Liptovská Štiavnica

Výrub drevín

Postup pri podaní žiadosti o výrub drevín:

Žiadosť o výrub drevín podáva občan na Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica  na tlačive "Žiadosť o výrub dreviny".

Správny poplatok za podanie žiadosti je stanovený Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160:

 • fyzická osoba                                                                                                      10,00 eur
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie                   100,00 eur

Správny poplatok je možné zaplatiť:

 • v hotovosti do pokladne obce 
 • bankovým  prevodom na účet obce

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní žiadosti alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Nezaplatenie poplatku je dôvodom na zastavenie konania.

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas obce:

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (cit. § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z:

 •      a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 •      b) v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške  130 cm nad zemou a krovité porasty do 10 m2,
 •      c) na dreviny v ovocných  sadoch alebo záhradách,
 •      d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 •      e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,
 •      f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny (v tomto prípade      výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na  ktorom sa drevina nachádza,
 •      g) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
 •      h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom, plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
 •      i) ak sa výrub vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Oznámenie o výrube drevín:

Ten, kto dreviny vyrúbe z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (§47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z. z.), je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub dreviny najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 ods. 6 zák. 543/2002 Z. z.)  na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.  

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.


Náležitosti oznámenia:

meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov (príp. obchodné meno), sídlo alebo miesto podnikania oznamovateľa;

katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom dreviny rástli, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad  so zakreslením drevín v teréne;

súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na  ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) - na overenie vlastníctva pozemku je najlepšie predložiť kópiu listu vlastníctva pozemku, na ktorom dreviny rastú nie staršiu ako 3 mesiace;

špecifikáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, najmä ich druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa nameraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu a fotodokumentáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, krovitým porastom je aj vinič hroznorodý, na ktorý sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri oznámení o výrube krov;

odôvodnenie nutnosti výrubu drevín ( pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub)

ziadost_o_vyrub_drevin (2)

ziadost_o_vyrub_drevin (2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Samospráva

08.06.2024

voľby

Uloženie zásielok na OÚ:

Oznámenia

 • Giorgi Gogishvili

Riešenie migračných výziev v obci

mirii

Environmentálny fond-dotácia

"Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa - Základná škola Liptovská Štiavnica"

publicita

Územný plán obce

Altánok-Lúčny Hríb

Rezervácie
altánok
7.6.2024 - piatok
8.6.2024 - sobota
9.6.2024 - nedeľa
Slovenský pohár v letnom biatlone žiakov
11.06.2024 - utorok
15.06.2024 - sobota
21.6.2024 - piatok
22.6.2024 - sobota
6.7.2024 - sobota
7.7.2024 - nedeľa
2.8.2024 - piatok
24.8.2024 - sobota

Na predaj

čarovný liptov

Obec Liptovská Štiavnica má na predaj 40 ks kníh "Čarovný Liptov - Ružomberok"

Kniha je z roku 2023 a nachádzajú sa tam informácie o našej obci i o našej farnosti.

Cena knihy: 17,60 €

Fulltext vyhľadávania

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 9 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 18/10 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 15/9 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 12/10 °C

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle playapp store

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín